Företagsinformation

Handelsvillkor

1.0 Offert och avtal


1.1.

Offerter är bindande i 14 dagar från det datum som anges på offerten.


1.2.

Avtal haringåtts när beställarens godkännande har inkommit till oss.


1.3.

CMYK: Vid CMYK-tryck kan det förekomma färgavvikelser på +/- 5%.


1.4.

Variationer i storlekar kan förekomma. Från +/- 2mm till 2%


2.0. Pris


2.1.

Alla priser i våra beräkningar visas exkl. moms. Totalbeloppet inkl. moms visas dock i webbutikens kassa.


2.2.

Alla priser fastställs med utgångspunkt i gällande löner, materialpriser och övriga omkostnader som är aktuella det datum då offerten utfärdas..


2.2.1.

Om beställaren har begärt att få hjälp med ritningar, layout, renskrivning, textförslag, provtryck, cromalin mm har vi rätt att debitera detta arbete enligt gällande timtaxa.


2.2.2.

I händelse av att det under tiden fram till leverans har skett ökningar avseende löner, materialpriser, offentliga avgifter eller övriga omkostnader har vi rätt att justera priset i enlighet med dessa ökningar i den mån dessa kan dokumenteras.


2.2.3.

I händelse av att det under tiden fram till leverans har skett sänkningar avseende löner, materialpriser, offentliga avgifter eller övriga omkostnader har beställaren rätt att kräva att priset justeras priset i enlighet med dessa ökningar i den mån dessa kan dokumenteras.


2.2.4.

Priser i utländsk valuta baseras på aktuell dagskurs i danska kronor, det datum offerten utfärdas. Leverantören förbehåller sig rätten att innan betalning justera priset motsvarande aktuell kursändring.


2.3.

I tillägg till det offererade eller avtalade priset har vi rätt att kräva betalning för:


2.3.1.

Arbete som tillkommer som följd av att det grundmaterial som beställaren har lämnat visar sig vara ofullständigt, olämpligt eller bristfälligt, eller i de fall då justeringar måste göras i det material som levererats efter att arbetet har påbörjats. Om priset för ovan nämnda arbete överstiger 75 kr kommer vi att informera om detta innan arbetet påbörjas.


2.3.2.

Övertidsarbete eller andra åtgärder som avtalas med beställaren efter att avtalet har ingåtts.


2.4.

Alla priser är beräknade för leverans på den adress som anges i offerten. Kostnader för transport till annan adress och för ev. transportförsäkring betalas av beställaren i tillägg till det avtalade priset, se punkt 3.3. Vi beställer transportförsäkring på uppdrag av på beställaren om denne ber om detta.


2.5.

Om beställaren önskar - och vi accepterar - att förvara färdigt arbete eller egendom som inte är leverantörens, betalar beställaren ersättning för detta utöver avtalat pris.


3. Levering


3.1.

Med de i punkt 3.2. nämnda förbehåll sker leveransen den tid som avtalats med beställaren. Om ingen sådan leveranstid har avtalats sker leveransen när vårt arbete är slutfört.


3.2.

Om leveransen försenas eller förhindras på grund av någon av de i punkt 9.1. nämnda omständigheter, eller på grund av beställarens agerande eller underlåtenhet, har leverantören rätt att förlänga leveranstiden motsvarande eller rätt att häva avtalet. Skulle en händelse enligt ovan bidra till att det kostar leverantören mer att uppfylla sina skyldigheter, har vi skyldighet att genomföra dessa endast under förutsättning att beställaren försäkrar att ersätta leverantören genom att betala leverantörens beräknade merpris..


3.3.

Utleverans sker från leverantörens affärslokal. All annan försändelse som utgår från plats utanför denna affärslokal sker på bekostnad och risk av beställaren, se punkt 2.4. Leverantören är skyldig att, på beställarens begäran och på dennes bekostnad, teckna transportförsäkring, se punkt 2.4.


3.4.

Vi skickar alla paket med Bring. Det är 1-3 dagars leveranstid på alla våra paket


4. Betalning


4.1.

Om inte annat avtalats ska betalning ske 14 dagar efter fakturadatum.


4.2.

Från förfallodagen tillkommer ränta med 2 % per påbörjad månad.


4.3.

På leverantörens begäran är beställaren skyldig att tillhandahålla bankgaranti som säkerhet för betalning. Framställs begäran efter att avtalet har ingåtts är vi skyldiga att ersätta beställaren för alla dennes utgifter som kan förknippas med denna begäran.


4.4.

Om beställarens omständigheter bidrar till att ett avtal inte kontinuerligt kan följas, är leverantören berättigad till partiell fakturering.


4.5

Betalning sker antingen det datum som på offert, orderbekräftelse eller faktura angives som sista betalningsdag eller kontant vid leverans.


Vid betalning med betalkort, är det belopp som dragits när du skickar beställningen.

5. Äganderätt

Samtliga varor från leverantören – förblir till slutgiltig betalning för samtliga fodringar har genomförts leverantörens egendom.


Samtliga varor från leverantör – förblir leverantör:s egendom tills slutlig betalning av samtliga fordringar har ägt rum.


6. Eiendomsforhold i detaljer

6.1.

Ritningar, layout, renskrivning, textförslag, mallar etc. oavsett med vilken teknik dessa har framställts och oavsett på vilket sätt dessa förvaras/lagras, tillhör leverantören och för inte överlåtas till tredje part utan leverantörens godkännande.


6.2.

Det leverantören har tillhandahållit eller framställt för att det ska användas till specifik leverans, det kan vara bearbetningar eller mellanvarande produkter såsom reproduktions- och tryckmedia, oavsett med vilken teknik dessa har framställts och oavsett på vilket sätt de förvaras/lagras, samt verktyg som t.ex. stansnings-, präglings- eller svetsverktyg, är leverantörens egendom och beställaren kan inte göra krav på dessa när arbetet har slutförts. Detta gäller även om det som tillhandahållits eller framställts har fakturerats separat.


6.3.

Det som anges i punkt 6.2. får endast användas för att utföra arbeten för beställaren och sparas/lagras endast vid avtal om detta.


7. Förseningar


I händelse av förseningar har beställaren i enlighet med förbehållen i punkt 3.2. rätt att häva avtalet under förutsättning att beställaren samtidigt med att avtalet ingås preciserat vikten av att leverans sker vid en exakt tidpunkt.


8. Brister


8.1.

Leverantören har inget ansvar för fel, som beställaren inte skriftligt har rättat i korrektur eller provtryck.


8.2.

Mindre avvikelser från godkänt prov eller avtalad specifikation ger inte beställaren rätt till prisnedsättning eller rätt att vägra att motta det som har beställts.


8.3.

Leverantören har rätt till större eller mindre leverans på upp till 10 % av avtalad upplaga. I de fall där papper eller annat material har framställts av andra än leverantören specifikt för beställningen, har leverantören rätt till en rimlig större eller mindre leverans utöver 10 % av avtalad upplaga, dock högst motsvarande materialleverantörens leveransvillkor.


8.4.

Visar det sig att det finns brister i leveransen är beställaren skyldig att omgående reklamera leveransen. Underlåtenhet att inkomma med reklamation eller om beställaren inte inkommer med reklamation inom 8 dagar efter leverans, mister beställaren rätten att reklamera bristen. Leverantören har rätt att åtgärda en brist under förutsättning att detta kan ske inom rimlig tid.


24 månaders garanti - möjligen. begränsas av hållbarhet - gäller även används varor och få produkten. Du måste göra anspråk på inom en rimlig tid, vilket är inom 2 månader efter att du har etablerat felet eller bristen.
8.5.

I händelse av att beställaren själv tillhandahåller papper eller annat till leveransen, ansvarar inte leverantören för fel eller brister som kan härledas till dessa.


9. Ansvar


9.1.

I händelse av försening av - och i händelse av brister rörande - det som levererats har leverantören inget ansvar om förseningen eller bristen beror på fel eller skador på produktionsutrustning, som bevisligen har orsakat försening eller skador i produktionen, i händelse av arbetstvister oavsett slag och i övrigt alla omständigheter som leverantören inte kan råda över såsom brand, vattenskada, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller oförutsedda inkallelser för militärtjänstgöring av motsvarande omfattning, rekvirering, beslagtagande, uppror, oroligheter, valutarestriktioner, brist på transportmedel, normal varubrist, restriktioner på drivmedel, export- och importförbud och annan force majeure-situation


9.2.

Försening eller bristfällig leverans som omfattas av ansvarsfriheten i punkt 9.1, om orsaken till underleverantörens försening eller oförmåga att uppfylla sin del är en av de i punkt 9.1. nämnda omständigheter eller att verksamheten upphör.


9.3.

I händelse av försening eller i händelse av brister med det som levererats ansvarar leverantören inte för driftförlust, utebliven vinst eller annan indirekt förlust, härunder förlust som följd av beställarens rättsliga förhållande gentemot tredje part, se dock punkt 9.4.


9.4.

Leverantören har inget ansvar för beställarens bristande möjligheter till reproduktion, kopiering eller utgivande av skrift, ritningar, mönster, illustrationer, texter, varumärken, andra näringskännetecken och övrig utrustning, härunder formgivning eller annat, som omfattas av tredje parts rättigheter. Ådrar sig leverantören ansvar gentemot tredje part med anledning av beställarens bristande möjligheter att använda tredje parts rättigheter, ska beställaren hålla leverantören skadeslös för sådant ansvar.


9.5.

Leverantören har inget ansvar för förlust eller skador på egendom, t.ex. original, material o.d. som inte är leverantörens, men som har överlåtits till denne av beställaren för förvaring, härunder förvaring av arbeten som leverantören har utfört, se punkt 2.5. Leverantören är dockansvarig om det kan påvisas att förlusten eller skadan beror på grov vårdslöshet från leverantörens sida. Beställaren ska själv teckna försäkring för föremålet som omfattar skada och förstörelse. Om material önskas i retur ska detta tydligt framgå vid leverans av materialet - dessutom ska även frankerat returemballage levereras.


10. Underleverantörer


Leverantören har rätt att helt eller delvis förlägga arbetet hos underleverantörer.


11. Tidskrifter


Om det inte har ingåtts annat avtal med beställaren av tidskrifter, gäller en uppsägningstid på 3 månader för månads- och kvartalsskrifter och 6 månader för vecko- och 14-dagars skrifter.


12. Köplagen


Dansk Lagstiftning, härunder Köplagen tillämpas på detta avtal i den omfattning de juridiska förhållandena inte har fastställts i avtalstexten eller aktuella köp- och leveransvillkor. En eventuell tvist rörande avtalets tolkning eller villkorens efterlevnad och verkställighet kan endast väckas i danska domstolar i enlighet med danska domsrättsregler.


13. Tvister


13.1.

Om det i anledning av leveransen uppstår ifrågasättande av varans avtalsbundenhet etc. är det vår rätt att välja om tvisten ska avgöras genom skiljedom eller i allmän domstol.


13.2.

Om ärendet ska avgöras i domstol ska ärendet avgöras vid vårt huvudkontors jurisdiktion utan hänsynstagande till var köparen bor eller vistas.


13.3.

Om ärendet ska avgöras genom skiljedom, fastställs skiljedomstolen i enlighet med reglerna i "Almindelige Betingelser For Arbejder og Leveranser 1992" §47.


13.4.

Undersökningar och uppskattningar fastställs enligt reglerna i "Almindelige Betingelser for Arbejder og Leveranser 1992" §45. Även av AB 92 om det inte gäller våra leveranser.


14. Email-marknadsföring


14.1. Marknadsföringssyfte

Din email-adress kan användas i marknadsföringssyfte.


14.2. Tredje part

Din mailadress kommer aldrig att lämnas vidare/säljas till tredje part. Du kommer endast att motta information från leverantörens koncern.


14.3. Intervall och relevans

Du mottar endast information från leverantörens koncern gällande relevanta produkter. Det skickas ut maximalt två nyhetsbrev per månad.


14.3. Avanmälan och frågor

Du kan när som helst avanmäla dig från email-tjänsten via hemsidan.


15. Persondata

Bestilleren er innestår for, at opplysningsplikten i henhold til personvernsloven overfor de registrerte personer i det materiale, som anvendes i trykkeriet´s løsning og etterfølgende oppbevaring av oppgaven er ivaretatt.

15.1 § 11 Köplagen

11.1. Dansk Lagstiftning, härunder Köplagen tillämpas på detta avtal i den omfattning de juridiska förhållandena inte har fastställts i avtalstexten eller aktuella köp- och leveransvillkor. En eventuell tvist rörande avtalets tolkning eller villkorens efterlevnad och verkställighet kan endast väckas i danska domstolar i enlighet med danska domsrättsregler. 11.2 Enligt Dansk lagstiftning, härunder Köplagen, gäller den normala ångerrätten på14 dagar inte hos oss, eftersom alla våra produkter är specifikt framställda. Läs mer på www.forbrugerraadet.dk


16. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter samlas in så att vi ska kunna utföra de uppgifter och tjänster som vi är ålagda i förhållande till lag, föreskrifter och/eller avtal. Behandling av personuppgifter sker inom ramarna för de lagar och föreskrifter som är gällande.


Personuppgifter kan lämnas ut till tredjepart som vi samarbetar med, såväl inom som utanför EU-området, för att vi ska kunna utföra de uppgifter och tjänster som vi är ålagda i förhållande till lag, föreskrifter och/eller avtal, och stämmer överens med denna integritetspolicy.


Eftersom föreligger lagstadgad upplysningsplikt gentemot offentliga myndigheter, kommer registrerade personuppgifter bli överlämnade enligt myndighetens krav.


16.1

Vi använder cookies. Varje besök på sidan registreras i vår omfattande statistik för att kartlägga hur du har funnit oss och vad du gör under ditt besök hos oss. Ingen av den data vi samlar in är personlig, och det är uteslutande för att förbättra sidan, och därigenom hjälpa oss att kunna hjälpa dig till den produkt som passar dig och dina önskemål bäst, till lägsta möjliga pris. En cookie är en liten textfil som lagras i din dator. Den tar inte stor plats och datorn rensar själv ut filen när den märker att du inte besökt oss på ett tag, med mindre du har bett den om något annat. Det kommer inte vara virus, reklam eller annat skadligt för dig eller datorn i filen. Filen hjälper dig att komma ihåg lösenord och användarnamn till våra tjänster, så att det blir lättare för dig att handla. Det tas förbehåll om skrivfel i priser, fel i upplagor och färger samt formuleringsfel på sidan.


16.2

Vi förstår och respekterar vikten av integritet på internet. Vi kommer inte att lämna ut information om kunder / användare till tredjepart, men mindre än det är nödvändigt för att genomföra en transaktion. Vi kommer inte sälja ditt namn, adress, email-adress, kreditkort eller personlig information till tredjepart utan din tillåtelse.


Behandling av personuppgifter sker inom ramarna för de lagar och föreskrifter som är gällande.


Personuppgifter kan lämnas ut till tredjepart som vi samarbetar med, såväl inom som utanför EU-området, för att vi ska kunna utföra de uppgifter och tjänster som vi är ålagda i förhållande till lag, föreskrifter och/eller avtal, och stämmer överens med denna integritetspolicy.


Eftersom föreligger lagstadgad upplysningsplikt gentemot offentliga myndigheter, kommer registrerade personuppgifter bli överlämnade enligt myndighetens krav.


16.1

Vi använder cookies. Varje besök på sidan registreras i vår omfattande statistik för att kartlägga hur du har funnit oss och vad du gör under ditt besök hos oss. Ingen av den data vi samlar in är personlig, och det är uteslutande för att förbättra sidan, och därigenom hjälpa oss att kunna hjälpa dig till den produkt som passar dig och dina önskemål bäst, till lägsta möjliga pris. En cookie är en liten textfil som lagras i din dator. Den tar inte stor plats och datorn rensar själv ut filen när den märker att du inte besökt oss på ett tag, med mindre du har bett den om något annat. Det kommer inte vara virus, reklam eller annat skadligt för dig eller datorn i filen. Filen hjälper dig att komma ihåg lösenord och användarnamn till våra tjänster, så att det blir lättare för dig att handla. Det tas förbehåll om skrivfel i priser, fel i upplagor och färger samt formuleringsfel på sidan.


16.2

Vi förstår och respekterar vikten av integritet på internet. Vi kommer inte att lämna ut information om kunder / användare till tredjepart, men mindre än det är nödvändigt för att genomföra en transaktion. Vi kommer inte sälja ditt namn, adress, email-adress, kreditkort eller personlig information till tredjepart utan din tillåtelse.


;